Algemene voorwaarden

Art.1. Onder ‘klant’ wordt verstaan de organisator van het programma, de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf en/of alle deelnemers aan de Rederij Vlaun, hierna te noemen RV aangeboden activiteiten.

Art.2. De voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen RV en de klant waarvoor RV deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Art.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RV voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Art.4. Alle optie offertes worden geheel vrijblijvend uitgebracht, onder voorbehoud van prijswijzigingen en hebben een variërende geldigheidsduur van maximaal 14 dagen. Kosten zijn op basis van voorgesteld programma, eventuele uitloop van de vaartocht zal worden doorberekend middels eindfactuur. De dranken die genuttigd worden tijdens de vaartocht worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend.

Art.5. Alle door RV uitgebrachte offertes zijn beschermd onder de wettelijke regelingen m.b.t. auteursrecht.

Art.6. Aansprakelijkheid: Voor door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen van RV of van derden is de klant aansprakelijk.

Art.7. De klant is ten alle tijden aansprakelijk voor schaden door hem/haar berokkend, ook indien daarbij materiaal en /of personeel van RV bij betrokken is.

Art.8. RV is niet verantwoordelijk voor diensten uitgevoerd door derden (zoals catering en muziek).

Art.9. Indien de klant van mening is dat een deel van, of de gehele door RV georganiseerde activiteit aanleiding geeft tot een klacht; dan dient de klant dit direct kenbaar te maken aan bevoegd personeel van RV, zowel mondeling als schriftelijk.

Art.10. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien waarop RV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij RV daaronder inbegrepen.

Art.11. RV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat RV intreed nadat RV haar verbintenis had moeten nakomen.

Art.12. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RV ontbonden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding ontstaat.

Art.13. RV behoudt zich het recht voor de afgesproken route te wijzigen wanneer weersomstandigheden en/of stremmingen van vaarwegen, bruggen of sluizen dit vereisen.

Art.14. RV is gerechtigd een andere boot aan te bieden indien de afgesproken boot door overmacht niet bruikbaar is. De eventuele meerkosten zijn in dit geval voor RV.

Art.15. Bij het afwijken van de afgesproken tijd op verzoek van de klant of door overmacht wordt de meerprijs doorberekend aan de klant.

Art.16. De betaling dient voor afvaart te zijn voldaan. Indien de betaling niet is voldaan voor de afgesproken vaardatum, behoudt RV zich het recht toe om niet uit te varen.

Art.17. In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van RV en de verplichtingen van de consument jegens RV onmiddellijk opeisbaar.

Art.18. Annulering: bij annulering is een percentage van het factuurbedrag verschuldigd. Dit is afhankelijk van het aantal weken voorafgaande aan de geboekte tocht: Tot 8 weken voor vertrek 10%, 8-4 weken voor vertrek 20%, 4-2 weken voor vertrek 33% , 2-1 week voor vertrek 50%,  7-2 dagen voor vertrek 75%,  binnen 48 uur voor vertrek 100%.

Ï